admin600x400

สำนักงานบริหาร เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของสภากาชาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการงานประชุมผู้บริหารระดับสูง งานพิธีการ งานสารบรรณ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร การสร้างความสัมพันธ์กับขบวนการกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ การวางแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

  1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่จัดการประชุมผู้บริหารระดับสูง ได้แก่คณะกรรมการสภากาชาดไทย คณะกรรมการสภากาชาดไทย และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย  ดูแลงานพิธีการ งานเลขานุการกิจ การประสานงานและอำนวยการอื่นๆ
  2. สำนักวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินกิจกรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับขบวนการกาชาดสากล รวมทั้งงานเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และงานสีบหาติดตามบุคคล
  3. สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจของสภากาชาดไทยเพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจ สร้างเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรทั้งภายใน ภายนอกและสาธารณชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย และหอจดหมายเหตุมหิดลวงศานุสรณ์ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ภารกิจของสภากาชาดไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 

สำนักงานบริหาร  
1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 4 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0 2256 4362-6 ต่อ 2409 , 4931 ต่อ 2401
สำนักวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2256 4037-8, 4048
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 1664, 0 2256 4032- 6