เว็บสภากาชาดไทย

สำนักงานยุวกาชาด มีภารกิจในการปลูกฝังอบรมและเผยแพร่ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของสภากาชาดไทยในด้านมนุษยธรรม มีศรัทธาต่อกาชาด และเข้าร่วมกิจกรรมกับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสำนักงานยุวกาชาดจะเน้นการอบรมอาสายุวกาชาดให้มีความรู้และทักษะ สามารถพึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ  นอกจากนี้อาสายุวกาชาดยังสามารถเป็นพลังสำคัญในการช่วยเหลือกิจการของสภากาชาดไทยหลากหลายด้าน ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์  การบริจาคโลหิต การเชิญชวนบริจาค การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน ภายใต้แบรนด์ที่ว่า “คนดี คนเก่ง รอบรู้ สุขภาพดี พึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยการมีจิตอาสา”

                                 

สำนักงานยุวกาชาด
1871 ชั้น 2 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2252 5002 – 3 กด 1
โทรสาร 0 2252 5004
เว็บไซต์ :  http://thaircy.redcross.or.th