ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทยปี 2561

ประโยชน์เพื่อประชาชน ผู้ด้อยโอกาส เด็กและผู้สูงอายุ ผลความสำเร็จการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา ความก้าวหน้าที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน  โดยวัดที่ความสำเร็จจากการดำเนินตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทย ซึ่งมุ่งสู่ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส เด็กและผู้สูงอายุเป็นผู้รับประโยชน์  และเห็นถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ดำเนินการตามแผนอีกด้วย ทิศทางความสำเร็จของยุทธศาสตร์การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร ในภาพรวมประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดมีผู้มารับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน  3,875,195 คน ซึ่งเกิดจากการที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นในการบริการของสภากาชาดไทย ที่มีความน่าเชื่อถือ บุคลากรมีความรู้ อีกทั้งยังมีบริการเชิงรุก มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการแก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส  ด้านการจัดหาและบริการดวงตาและอวัยวะที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลให้กับผู้ป่วยทั้งประเทศ ส่งผลให้โรงพยาบาลทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาจำนวน  877 ดวง และจัดหาอวัยวะเพื่อทำการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย จำนวน 590 คน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและขยายบริการโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต โดยการตรวจคุณภาพโลหิตด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุดระดับสากล มีการดำเนินการจัดหาผู้บริจาคโลหิตที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและจำนวนมากขึ้นทำให้มีโลหิตที่ผ่านการตรวจคุณภาพพร้อมจ่ายให้กับโรงพยาบาลเป็นจำนวน 2,256,934 ยูนิต ยุทธศาสตร์การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผลการดำเนินงานมากกว่าเป้าหมาย อันเนื่องมาจากการเกิดขึ้นของภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตามได้ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชน จำนวน 702,388 ราย  อีกทั้งยังได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนและชุมชนในการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติอีกด้วย  ผลสำเร็จในภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนตามต้นแบบของสภากาชาดไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย การให้บริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรังให้สามารถพัฒนาศักยภาพดูแลตนเองและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ การสร้างภาคีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนสีเขียว การสร้างทีมอาสากาชาดแกนนำเพื่อนำความรู้สู่การปฏิบัติ…

ปล่อยคาราวานรถ “คลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ” ปี 2562

วันที่ 2 เมษายน 2562 ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีปล่อยคาราวานรถ โครงการ “คลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ” ปี 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้บริการค้นหา ตรวจ คัดกรอง รักษา และติดตามช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของใบหน้าและกะโหลกศีรษะทุกประเภทแบบครบวงจรในพื้นที่เขตอีสานใต้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในวันที่ 3-4 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โครงการ “คลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ” ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “จุฬาฯ ใส่ใจ อยู่ไกล เราไปหา” นำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิ ศัลยแพทย์ตกแต่ง ประสาทศัลยแพทย์ กุมารแพทย์ ทันตแพทย์ นักจิตวิทยา แพทย์ทางพันธุกรรม จักษุแพทย์ โสต ศอ นาสิกแพทย์ และนักแก้ไขการพูด ลงพื้นที่ตรวจ คัดกรอง…