สาส์นเนื่องในโอกาสวันกาชาดโลก 8 พฤษภาคม 2564

วันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปีตรงกับวันกาชาดโลก วันสำคัญในการเฉลิมฉลองหลักการ คุณค่า ประวัติศาสตร์ และผลกระทบที่กลุ่มองค์กรกาชาดได้ทำงานอย่างหนักให้เกิดขึ้น แท้จริงแล้ววันนี้คือวันเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของนายอังรี ดูนังต์ ในปี 2371 บิดาผู้ก่อตั้งกลุ่มองค์กรกาชาด เขาได้บันทึกเรื่องราวอันเจ็บปวดในสมรภูมิรบที่เมืองโซลเฟริโน ในอิตาลี ปี 2402 ในหนังสือของเขาที่มีชื่อว่า ความทรงจำแห่งโซลเฟริโน ได้แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของวิสัยทัศน์ในการทำงานด้านมนุษยธรรมและนำไปสู่การเกิดขึ้นขององค์กรอาสาสมัครบรรเทาทุกข์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบโดยไม่มีการแบ่งแยก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหลักการที่ถูกนำมาปฏิบัติในการทำงานของกลุ่มองค์กรกาชาด ช่วงเวลาเกือบสองศตวรรษนับตั้งแต่การริเริ่มของนายอังรี ดูนังต์ในการก่อตั้งองค์กรอาสาสมัครบรรเทาทุกข์ในทุกประเทศ ธรรมชาติของสงครามและภัยพิบัติอื่นๆได้เปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งที่ยังคงอยู่เช่นเดิมคือความเจ็บปวดของมวลมนุษยชาติ หลายปีที่ผ่านมาสันติภาพไม่เคยเกิดขึ้นอย่างแท้จริง ในทางกลับกันเรายังคงเห็นความเจ็บปวดขยายตัวเพิ่มขึ้น ปีที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของโลกต่อการแพร่ระบาดของโรคร้าย แต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้สะท้อนให้เห็นได้อย่างเด่นชัดถึงความทุ่มเทและความสำเร็จในการทำงานของอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ของกลุ่มองค์กรกาชาด ความท้าทายที่เกิดขึ้นในโลกทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ท่ามกลางสภาวการณ์ของการแพร่ระบาด ความเร่งด่วนด้านภาวะโลกร้อน และภยันตรายนานัปประการจากชุมชนที่ตกอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงของภัยพิบัติและความขาดแคลนแต่ที่ปลายอุโมงค์ยังคงมีความหวัง ความหวังนี้ถักทอขึ้นผ่านการลงมือกระทำด้วยความกรุณาจากคนคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งไปยังคนที่อยู่ในชุมชนทั้งน้อยใหญ่ทั่วโลก เมื่อใดก็ตามที่เกิดวิกฤตจะมีอาสาสมัครของกลุ่มองค์กรกาชาดที่พร้อมทำงานเพื่อให้การสนับสนุนผู้คนที่ได้รับผลกระทบและทำให้แน่ใจว่าพวกเขาเหล่านั้นจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและกลับไปใช้ชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีโดยเร็วที่สุด การทำงานของเหล่าอาสาสมัครเหล่านี้เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อ เนื่องในโอกาสวันกาชาดโลก เราจึงขอถือโอกาสนี้ในการยกย่องอาสาสมัคร สมาชิก และ เจ้าหน้าที่หลายล้านคนที่ทำงานหนักในทุกๆวันเพื่อให้การป้องกันและลดทอนความเจ็บปวดของมวลมนุษยชาติ พวกเขาทำงานในแนวหน้าท่ามกลางวิกฤต อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก และ เสี่ยงต่อความปลอดภัยของตัวเอง พวกเขาสมควรได้รับการขอบคุณจากเรา การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมความสำคัญต่อการทำหน้าที่ของกลุ่มองค์กรกาชาดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสภากาชาดประเทศต่างๆ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ในการช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง เราเข้าถึงผู้คนหลายล้านคนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดในเกือบทุกประเทศทั่วโลกและยังคงตอบสนองต่อภัยพิบัติ การขัดกันทางอาวุธและวิกฤตอื่นๆ เราทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น…