ความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ผนึกกำลังรับมือ “ภัยคุกคามต่อความอยู่รอด”ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลุ่มองค์กรกาชาดฯ เชิญชวนองค์กรด้านมนุษยธรรมทั่วโลกร่วมลงนามกฎบัตรภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขององค์กรมนุษยธรรม (Climate and Environment Charter for Humanitarian Organizations) ซึ่งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ร่วมกันนำเสนอเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา กฎบัตรฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อผนึกกำลังระหว่างหน่วยงาน ร่วมกันทำความเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อม และศึกษาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบต่อผู้คนกว่า 97.6 ล้านคนทั่วโลก (โดยเฉพาะผู้คนที่เผชิญกับสถานการณ์ความขัดแย้งและการสู้รบอยู่แล้ว) “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของมนุษยธรรม และเป็นเรื่องที่หน่วยงานภาคส่วนมนุษยธรรมต้องให้ความใส่ใจอย่างยิ่ง ชุมชนที่ได้รับผลกระทบทั่วโลกรวมถึงเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ เข้าใจระดับภัยคุกคามนี้เป็นอย่างดี ดังนั้น เราจึงมีงานอีกมากที่ต้องเร่งลงมือทำเพื่อลดภัยอันตรายที่ชุมชนต่าง ๆ กำลังเผชิญอยู่ เพื่อช่วยชุมชนดังกล่าวสร้างความเข้มแข็งและปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ และเพื่อให้องค์กรมนุษยธรรมร่วมกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย” นายจากัน ชาปาเกน เลขาธิการ IFRC กล่าว   พันธสัญญาเจ็ดประการของกฎบัตรฉบับนี้ได้แก่ เร่งให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและช่วยเหลือกลุ่มคนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบสูงสุดจากวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ทำให้งานด้านมนุษยธรรมมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเร็ว ให้ผู้นำท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยการให้คำแนะนำและแบ่งปันประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยอันตรายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและคิดค้นหนทางแก้ไขปัญหาโดยอ้างอิงจากหลักฐาน ทำงานร่วมกันทั้งในภาคส่วนงานด้านมนุษยธรรมและภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการดำเนินการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โน้มน้าวให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนและมีเป้าหมายที่สูงขึ้นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กำหนดเป้าหมายและวัดผลความคืบหน้าของการดำเนินการควบคู่กับการปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ให้ได้   ปัจจุบัน วิกฤติสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนในทุกมิติ ทั้งทางด้านร่างกายไปจนถึงสภาพจิตใจ อาหาร น้ำ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และแม้ว่าวิกฤตนี้จะส่งผลต่อทุกคน…