หลักสูตรอบรมปฐมพยาบาล

สำนักงานยุวกาชาด ให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาล เพื่อช่วยเหลือชีวิตตนเองและผู้อื่นในยามคับขัน

  สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรปฐมพยาบาล แบบออนไลน์ และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรม  ให้แก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไป จำนวน 1,279 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เรื่องใน เรื่อง ระบบที่สำคัญต่อชีวิต ได้แก่ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบประสาท การทำ CPR และการใช้เครื่อง AED เรื่อง การสำลัก(Choking)   โดยสำนักงานยุวกาชาดได้จัดอบรมไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน  4 รุ่น  และมีผู้ผ่านการอบรม  1,279 คน รุ่นที่ 1 วันที่  10 สิงหาคม 2564 ผ่านการอบรม 371 คน รุ่นที่ 2 วันที่  16 สิงหาคม 2564 ผ่านการอบรม 388  คน รุ่นที่ 3 วันที่ 18…