ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองการใช้คู่มือสอนเสริมภาษาไทย

สภากาชาดไทย ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองการใช้คู่มือสอนเสริมภาษาไทย จ.เพชรบุรี

  วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมคณะวิทยาจารย์ ร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียน และ ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองการใช้คู่มือสอนเสริมภาษาไทย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  ณ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 8

  สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ร่วมกับ หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวไทย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 8 (8th Adult and Travel Immunization Scientific Conference) เรื่อง “Best Practice of Adult and Travel Immunization in Pandemic COVID-19” ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์การเดินทาง วัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้เดินทาง ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ประมาณ 600 คน เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยผู้เข้าร่วมประชุมเข้าฟังการบรรยายผ่านการถ่ายทอดสัญญาณ (Virtual Online Meeting)