สำนักงานยุวกาชาดฯ จัดอบรม “การดูเเลผู้สูงอายุ” เเบบออนไลน์

นางสุนันทา  ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด กล่าวต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งสำนักงานยุวกาชาด ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาจาก กศน.ทุกอำเภอ ของจังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน  โดยจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎี และฝึกทักษะการเป็นวิทยากร  รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 8 และ 10 พฤศจิกายน 2564 และ  รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 9 และ 11 พฤศจิกายน  2564   มีผู้ผ่านอบรม จำนวนทั้งสิ้น 117 คน