ผู้แทนสภากาชาดไทยร่วมงานประชุมด้านมนุษยธรรมที่สิงคโปร์

วันที่ 9 – 10 กันยายน 2565 ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสภากาชาดไทยเข้าร่วมงานประชุมด้านมนุษยธรรมซึ่งมีสองการประชุม จัดโดยสภากาชาดสิงคโปร์ ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น การประชุมต่อเนื่องในครั้งนี้ประกอบด้วย การหารือความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งครอบคลุมประเด็นความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาล การดูแลด้านสุขภาพจิตและจิตสังคม น้ำและสุขอนามัย รวมถึงการใช้อากาศยานไร้คนขับในการปฏิบัติงาน และการประชุมด้านมนุษยธรรมของกาชาดสิงคโปร์ประจำปี 2565 ซึ่งเน้นที่ประเด็นการตอบสนองด้านมนุษยธรรมต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปีนี้ ดร. วิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สิงคโปร์ ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมด้วย

ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ” ในรูปแบบ online 360 องศา Virtual Tour

ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย” ในรูปแบบ online 360 องศา Virtual Tour ได้ที่ https://redcross.or.th/queensirikit90thexhibit . นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย” เพื่อเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน ให้พสกนิกรได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมสืบสานพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงงานหนักและทรงห่วงใยราษฎรที่ยากลำบาก . โดยการจัดแสดงนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย แบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ โซน 1 : พระราชกรณียกิจด้านการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย โซน 2 : พระราชกรณียกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย โซน 3 : พระราชกรณียกิจด้านการบริการโลหิต โซน 4 : พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โซน 5 :…

ขอเชิญส่งผลงาน เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัล “อาสายุวกาชาดดีเด่น”

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญส่งผลงาน เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัล “อาสายุวกาชาดดีเด่น” โล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2566 เพื่อแสดงความยกย่อง ชื่นชม และสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเป็นเกียรติประวัติแก่คณะบุคคลและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ เสียสละ สนับสนุน ขับเคลื่อนการดำเนินงานของยุวกาชาดด้วยดีมาโดยตลอด   โดยการพิจารณาผลงานจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลและประเภทหน่วยงาน ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2561 ซึ่งผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณา ให้ดำเนินการจัดทำเป็นรูปเล่ม สี่สี พร้อมสำเนา จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้ 1.เป็นผลงานด้านอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทยเท่านั้น 2.จัดทำผลงานโดยจัดเรียงเอกสารใส่เลขหน้ากำกับให้ตรงตามเกณฑ์ของแต่ละประเภท และหัวข้อที่กำหนดในองค์ประกอบ ภาพประกอบผลงาน ภาพสี คมชัด 3.จัดส่งผลงานได้ที่ สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร…