กาชาดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Sustainability Expo 2022 เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 ศาสตราภิชานนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนสภากาชาดไทย เข้าร่วมงาน “Sustainability Expo 2022 หรือ SX 2022” มหกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และองค์กรชั้นนำจากหลายภาคส่วน โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการจัดงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นำไปประยุกต์ใช้จริงในด้านต่าง ๆ และเกิดความยั่งยืนในสังคมไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และในรูปแบบ Virtual Expo ผ่านช่องทางออนไลน์ สภากาชาดไทย องค์กรสาธารณกุศลระดับชาติที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้ร่วมออกบูธจัดแสดงความยั่งยืนด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนามาการจัดแสดง อาทิ หุ่นยนต์ดินสอ ผู้ช่วยแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่สามารถซักถามอาการและคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นด้วยระบบ AI และฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟูจัดแสดงการสร้างความสมดุลให้กับชีวิต สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์…

อาสายุวกาชาด ช่วยบรรจุน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 อาสายุวกาชาด กศน.อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมที่ปรึกษาชมรมฯ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี บรรจุน้ำดื่มจำนวน 700 แกลลอน เพื่อนำไปมอบให้แก่จุดพักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบ โอกาสเดียวกันนี้ ยังได้ช่วยเคลื่อนย้ายเรือท้องแบนที่เพิ่งเสร็จภารกิจช่วยเหลือผูัประสบภัยจากอำเภอนาเยีย ณ สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี