นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา

สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดีกับนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารหอประชุมทวี หอมชง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี