อาสาสมัครกาชาด สนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

วันที่ 4 มีนาคม 2566 นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร และ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด พร้อมเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย นำคณะอาสาสมัครกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จำนวน 327 คน ร่วมกับภาคีเครือข่ายอาสาสมัครและจิตอาสาพระราชทาน 904 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ชมรมอาสายุวกาชาดจากโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โรงเรียนประทาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้แก่พระภิกษุและสามเณร โดยบันทึกข้อมูล จัดทำประวัติผู้ป่วยให้บริการ ณ ห้องเจาะเลือด ห้องเอกซเรย์ และห้องตรวจปัสสาวะ ในโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งจัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธพ.10) ในการออกค่ายแพทย์อาสาตรวจสุขภาพในครั้งนี้ มีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการตรวจสุขภาพคลินิกเฉพาะทาง จำนวน 10 คลินิก ได้แก่ การคัดกรองสุขภาพ…