“130 ปี สภากาชาดไทย องค์กรด้านมนุษยธรรม” ชม โชว์ ช้อป ช่วย แชร์ แบบอิ่มบุญ 25 – 28 พฤษภาคม 2566 ชั้น 8 ไอคอนสยาม

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “130 ปี สภากาชาดไทย องค์กรด้านมนุษยธรรม” เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งยามที่ประเทศชาติตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน ประสบภัยพิบัติ และเกิดความยากลำบากต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ หรือแม้แต่ภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ รวมถึงการดูแลสุขอนามัยของคนในชาติยามสถานการณ์ปกติ สภากาชาดไทยดำเนินงานตามภารกิจหลัก 4 ด้าน อันประกอบด้วย การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามเกิดภาวะทุกข์ยาก ภายในงาน “130 ปี สภากาชาดไทย องค์กรด้านมนุษยธรรม” เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา แบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนนิทรรศการ 130 ปี สภากาชาดไทย จะได้รับชมประวัติความเป็นมาของสภากาชาดไทย พร้อมพันธกิจ…