คณะผู้แทนสภากาชาดภูฏานเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่สภากาชาดไทย

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 คณะผู้แทนจากสภากาชาดภูฏานจำนวน 5 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษา     ดูงานกิจการด้านมนุษยธรรมต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย โดยได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อาทิ แอปพลิเคชันพ้นภัย ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ศูนย์สื่อสาร คลังสัมภาระ หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ และรถสื่อสาร หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ การลงทะเบียนรับผู้บริจาคโลหิต ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต และฝ่ายรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน และได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ในส่วนการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและหลักสูตรความปลอดภัยทางถนน

โครงการสร้างเสริมสมรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ครั้งที่ 5

เจ้าหน้าที่คนพิการและผู้ดูแลที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ภาค 1 – 4 และกรุงเทพฯ จำนวน 125 คน เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสมรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ในวันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566 ที่ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร  โดยมีนายกฤษฎา  บุญราช  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายเฟลิกซ์ คาสซาโนว่า แคมโบนีโร่ รองผู้อำนวยการคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาค กรุงเทพฯ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และนายอานนท์ เชิงชวโน ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ โครงการที่จัดขึ้นนี้เป็นครั้งที่ 5 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และเหล่ากาชาดจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลมีความรู้เกี่ยวกับองค์กรฯ กาชาดสากล หลักการพื้นฐานขบวนกาชาดฯ การใช้เครื่องหมายกาชาด การใช้สัญลักษณ์สภากาชาดไทยในรูปแบบใหม่ การจ้างเหมาบริการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจ้างคนพิการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานกับสภากาชาดไทย…

คณะผู้แทนจากนิวซีแลนด์เยี่ยมชมและศึกษาดูงานอาสาสมัครผู้สูงอายุ

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 คณะผู้แทนจากประเทศนิวซีแลนด์จำนวน 8 ท่าน นำโดย Ms. Diane Turner อธิบดีสำนักงานเพื่อผู้สูงอายุ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอาสาสมัครผู้สูงอายุของสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด โดยมี นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด   พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครกาชาดให้การต้อนรับ และพาชมกิจกรรมอาสาสมัครผู้สูงอายุ ซึ่งได้แก่ การทำ Cottonoids (ผ้าซับโลหิตในสมอง) การทำน้ำหมักชีวภาพ และน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือน