ภาวะสังคมผู้สูงอายุ

ภาวะสังคมผู้สูงอายุ   รู้หรือไม่? โครงสร้างประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ประชากรเด็กมีอัตราลดลงจากร้อยละ 30 ในปี2537 เป็นร้อยละ 24.9 ในปี 2545 และร้อยละ 22.4 ในปี 2550 ซึ่งตัวเลขสวนทางกับจำนวนประชากรสูงอายุที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 6.8 ในปี 2537 เป็นร้อยละ 9.4 และ 10.7 ในปี 2545 และ 2550 ตามลำดับ จากสถานการณ์และแนวโน้มที่จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในประเทศไทย หน่วยงานในหลายภาคส่วนได้เริ่มตระหนักและเห็นความสำคัญโดยมีการผลักดันกฏหมายประกาศใช้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ ออกมาเพื่อช่วยเหลือและรองรับผู้สูงอายุที่จำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นสิ่งที่ต้องมีการจัดการเตรียมระบบด้านสวัสดิการสังคม ระบบบริการ ด้านสุขภาพ ในการรับมือกับสังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้   ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ปัญหาด้านสุขภาพในผู้สูงอายุจะพบได้บ่อย ทั้งนี้เนื่องจากวัยสูงอายุมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในการเสื่อมถอยในหลายด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น สำหรับปัญหาทางด้านร่างกายที่สามารถพบได้ เช่น กลุ่มอาการเมแทบอลิก (Metabolic Syndrome) เช่น ความดันโลหิตสูง…

หลบ หลีก ปลอดภัย ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

  หลบ หลีก ปลอดภัย ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน สิ่งที่ทุกท่านต้องระมัดระวังและใส่ใจนอกเหนือจากสุขภาพแล้ว ยังมีอันตรายจากการเกิดจากฟ้าผ่าระหว่างฝนตกตามมา ดังนั้นวันนี้เราจะมาชวนทุกท่านมารู้วิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีฝนตกและมีฟ้าผ่ากัน หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณที่โล่งแจ้ง ขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง เช่น ลานกว้าง สนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟ ไม่กางร่มที่มีปลายโลหะยอดแหลมในที่โล่งแจ้ง และไม่ถือวัตถุที่ชูสูงขึ้นไปจากตัว ถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกจากร่างกาย ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากมีวัสดุจำพวกโลหะเป็นส่วนประกอบให้เกิดการเหนี่ยวนำคลื่นไฟฟ้า กรณีหลบอยู่ในรถยนต์ดับเครื่องยนต์ปิดกระจกควรนั่งกอดอกหรือวางมือบนตักและไม่สัมผัสกับส่วนใดส่วนหนึ่งของรถที่เป็นโครงโลหะ ไม่จอดรถหรือยืนใกล้ต้นไม้ใหญ่ ตึกสูง ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ เสาไฟฟ้า ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข