สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงเข้าร่วมงานปาฐกถา “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ ๑๐

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ทรงฟังปาฐกถา “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 10 เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ หัวข้อ “การป้องกันการพลัดถิ่นโดยไม่มีเหตุอันควร และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้พลัดถิ่นจากการสู้รบ” โดยมีนางสาวเซซิเลีย ฮีเมเนซ-ดามารี นักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศชาวฟิลิปปินส์ และอดีตผู้เสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติ ด้านสิทธิมนุษยชนของผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ เป็นผู้แสดงปาฐกถา ซึ่งงานครั้งนี้สภากาชาดไทยจัดขึ้นร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของงานปาฐกถา “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของสภากาชาดไทยในฐานะสมาชิกขบวนการกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ  ในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศต่อสาธารณชน โดยจัดงานปาฐกถาขึ้นทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 10 และเป็นโอกาสครบรอบ 20 ปี  ในโอกาสนี้มีผู้เข้าร่วมฟังปาฐกถากว่า 300 คน จากหน่วยงานราชการ คณะทูต องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร รวมถึงนักวิชาการและนักศึกษาจากสถาบันต่าง…