ผู้แทนของสภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง 6 ประเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่สภากาชาดไทย

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ผู้แทนด้านการจัดการภัยพิบัติของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงจาก 6 ประเทศ ได้แก่ สภากาชาดกัมพูชา สภากาชาดเมียนมา องค์การกาแดงแห่งชาติลาว สภากาชาดเนปาล สภาเสี้ยววงเดือนแดงมัลดีฟ สภาเสี้ยววงเดือนแดงบังกลาเทศ และเจ้าหน้าที่ของ IFRC รวมทั้งหมด 10 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานด้านการจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์พร้อมเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย และเยี่ยมชมสวนงู ทั้งนี้ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์และนายอานนท์ เชิงชวโน ผู้อำนวยการสำนัก   วิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมให้การต้อนรับ Ms. Barbara Wibmer ผู้ประสานงานฝ่ายสนับสนุนการบริการและ     ความร่วมมือ IFRC และคณะ