หลักการพื้นฐาน
(The Fundamental Principles)

หลักการพื้นฐานในการดำเนินงานของขบวนการกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

มนุษยธรรม | Humanity

ขบวนการกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ถือกำเนิดขึ้นจากความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสนามรบโดยไม่เลือกปฏิบัติ ขบวนการกาชาดฯ เพียรพยายามที่จะป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานของเพื่อนมนุษย์ทั่วทุกหนแห่ง ด้วยศักยภาพทั้งในระดับชาติและในระดับสากล โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปกป้องคุ้มครองชีวิตและสุขภาพของทุกคน เคารพต่อความเป็นมนุษย์ รวมถึงส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกัน มิตรภาพ ความร่วมมือ และสันติภาพที่ยั่งยืนในหมู่คนทั้งมวล


ความไม่ลำเอียง | Impartiality

ขบวนการกาชาดฯ ดำเนินการโดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ชนชั้น วรรณะ หรือความคิดเห็นทางการเมือง หากแต่เพียรพยายามที่จะบรรเทาความทุกข์ทรมานของปัจเจกบุคคล โดยพิจารณาจากความต้องการเป็นหลักและให้ลำดับความสำคัญกับกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุด


ความเป็นกลาง | Neutrality

เพื่อที่จะได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจากทุกฝ่าย ขบวนการกาชาดฯ มิอาจเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการสู้รบ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา หรือลัทธินิยม ไม่ว่าในเวลาใด


ความเป็นอิสระ | Independence

ขบวนการกาชาดฯ เป็นอิสระ แม้ว่าสภากาชาดประเทศต่าง ๆ จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนบริการด้านมนุษยธรรมของรัฐบาลในประเทศของตน และอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายของประเทศตน แต่ต้องธำรงความเป็นอิสระเสมอ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการพื้นฐานของขบวนการกาชาดฯ ได้ทุกเวลา


บริการอาสาสมัคร | Voluntary Service

ขบวนการกาชาดฯ เป็นหน่วยงานอาสาสมัครบรรเทาทุกข์ โดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทน


ความเป็นเอกภาพ | Unity

ในแต่ละประเทศมีสภากาชาดหรือสภาเสี้ยววงเดือนแดงได้เพียงหนึ่งเดียว โดยต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคนและต้องปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ


ความเป็นสากล | Universality

ในขบวนการกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศซึ่งครอบคลุมทั่วโลก สภากาชาดประเทศต่าง ๆ ทุกหน่วยงานล้วนมีสถานะเท่าเทียมกัน มีส่วนในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าเทียมกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน