chlid-011

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มีหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่เด็กและผู้เยาว์ที่ถูกทอดทิ้งไว้กับสภากาชาดไทย รวมทั้งเด็กและผู้เยาว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ

ประวัติความเป็นมา
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยจัดตั้งขึ้นโดยพระ ราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยเด็กกำพร้าที่มารดาคลอดแล้วทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และหน่วยงานอื่นๆของสภากาชาดไทย มูลนิธิฯจะรับอุปการะเลี้ยงดูและหาครอบครัวที่เหมาะสมให้เพื่อให้เด็กได้รับความรัก ความอบอุ่นและมีอนาคตที่ดีต่อไป มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2524 โดยมีสำนักงานและสถานสงเคราะห์เด็ก อยู่ที่ตึกวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดหาครอบครัวบุญธรรมให้แก่เด็กอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

วัตถุประสงค์
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่เด็กและผู้เยาว์ที่ถูกทอดทิ้งดังต่อไปนี้
1. สืบหาบิดามารดาที่แท้จริงของเด็กหรือผู้เยาว์และช่วยเหลือเด็กหรือผู้เยาว์ ให้มีชีวิตที่อบอุ่นในครอบครัวของตนเอง
2. จัดหาครอบครัวทดแทนให้แก่เด็กหรือผู้เยาว์ในกรณีที่ไม่สามารถสืบหาบิดามารดา ได้หรือในกรณีที่เด็กหรือผู้เยาว์ไม่อาจอยู่กับครอบครัวของตนเองได้ โดยจัดบริการบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กหรือผู้เยาว์ ที่อยู่หรือเคยอยู่ในสถานสงเคราะห์ของมูลนิธิฯ รวมทั้งให้การศึกษา การฝึกวิชาชีพ การอบรมทางศาสนาและจริยธรรม การรักษาพยาบาล การจัดหางาน และการใช่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตามความสามารถ และความต้องการของเด็กหรือผู้เยาว์ แต่ละราย
4. ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับงานสวัสดิภาพเด็ก และครอบครัว

21192238_1514881235236640_5479858775355327556_n

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
1873 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  0 2254 2200
โทรสาร    0 2256 4399
https://trcch.redcross.or.th