การบริหารงานของสภากาชาดไทย

การบริหารงานสภากาชาดไทย มีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นสภานายิกาสภากาชาดไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

คณะกรรมการสภากาชาดไทย มีภารกิจในการควบคุมและกำกับกิจการของสภากาชาดไทย
ประกอบด้วย สภานายก อุปนายกผู้อำนวยการฯ กรรมการ 25 ท่าน และกรรมการผู้แทนภาคเหล่ากาชาดจังหวัด 12 ภาค จำนวน 12 ท่าน มีการประชุมคณะกรรมการฯ ปีละ 3 ครั้ง เป็นอย่างน้อย

รายนามกรรมการสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

 • ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
 • นายกฤษฎา บุญราช
 • นายกลินท์ สารสิน
 • นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
 • ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
 • นายเกริก วณิกกุล
 • คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
 • นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
 • นายเตช บุนนาค
 • นายบัณฑูร ล่ำซำ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
 • ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ
 • นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
 • นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์
 • ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
 • นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 • นายวิทยา เวชชาชีวะ
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา
 • นายศุภชัย เจียรวนนท์
 • ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ
 • นายสวนิต คงสิริ
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
 • พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
 • ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
 • นายฮาราลด์ ลิงค์
 • นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการผู้แทนภาค 1 – 12

ประกอบด้วย อุปนายิกาผู้อำนวยการฯ เลขาธิการ เหรัญญิก กรรมการสภากาชาดไทยผู้ได้รับการแต่งตั้งจากอุปนายิกาผู้อำนวยการฯ จำนวน 4 ท่าน มีหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินกิจการของสภากาชาดไทย ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการสภากาชาดไทย และให้มีอำนาจในการอนุมัติแทนกรรมการสภากาชาดไทย ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย คณะกรรมการบริหารประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

รายนามกรรมการบริหารสภากาชาดไทย
 • นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย
 • คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย
 • ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ สภากาชาดไทย
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 • ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
 • นายวิทยา เวชชาชีวะ

ประกอบด้วย เลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิกฯ ผู้อำนวยการสำนักงานทุกสำนักงาน มีหน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสภากาชาดไทยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ข้อระเบียบ และระเบียบต่างๆ รวมถึงมติคณะกรรมการสภากาชาด และคณะกรรมการบริหารของสภากาชาด และให้มีอำนาจในการอนุมัติแทนคณะกรรมการบริหาร ในอำนาจต่างๆ ที่กำหนดไว้ในข้อระเบียบกรรมการบริหาร

รายนามกรรมการจัดการสภากาชาดไทย
 • เลขาธิการสภากาชาดไทย นายเตช บุนนาค
 • เหรัญญิกสภากาชาดไทย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
 • ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสถานเสาวภา ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปรีชา
 • ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
 • ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร
 • ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
 • ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร
 • ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นายกฤษฎา บุญราช
 • ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ
 • ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์
 • ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์
 • ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ เสก อักษรานุเคราะห์
 • ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย นายสุพงษ์ ลิ้มพานิช
 • ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี
 • ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด นางสุนันทา  ศรอนุสิน
 • ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการสภากาชาดไทย นางนนทิยา แก้วเกตุ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางขนิษฐา หงสประภาส
 • ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง นางสุทธารักษ์ ปัญญา
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์
 • ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง
 • ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน นางสุภาภรณ์ อังชัยสุขศิริ
 • ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร นางจิราพร  ศรีสอ้าน
 • ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนองค์กร นางสาวลดาวัลย์ ยะโสธร
 • ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นายเกรียงศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์
 • ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกฤษณา พิรเวช
 • ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก
 • ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง นายอภิชัย อินต๊ะแก้ว
 • ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์
 • ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี
 • ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน นางสาวศรัณยา สกลธนารักษ์
 • เลขาธิการและกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวลจันทร์ ปราบพาล
 • ผู้อำนวยการสำนักงานโภชนาการ สวนจิตรลดา นางบังอรศรี รักธรรม (รักษาการ)
 • ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ นายอนุวัฒน์ จงยินดี
 • ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ นายธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์