วิสัยทัศน์ พ.ศ.2566 - 2570

สภากาชาดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศที่ดําเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากลมุ่งเน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชน และผู้ด้อยโอกาสด้วยจิตสาธารณะให้มีสุขภาวะที่ดีพร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย
พันธกิจที่ 2 การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
พันธกิจที่ 3 การบริการโลหิต
พันธกิจที่ 4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2566 - 2570

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการโลหิตชีววัตถุดวงตาและอวัยวะอย่างครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานด้านอาสาสมัครเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ