สภากาชาดไทย
เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 1664 หรือ 0 2256 4032-33
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล [email protected]
ขอรับใบเสร็จการบริจาค อีเมล [email protected]