chula 003

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรคและส่งเสริสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ให้การฝึกอบรมและค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในทุกๆ ระบบ แบบครบวงจร ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ในการเป็น “โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม” ภายใต้กรอบแนวคิดอัตลักษณ์เชิงคุณธรรมคือ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร” เป็นสถาบันต้นแบบที่เป็นตัวอย่างอันดีต่อสังคมและประเทศชาติ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เริ่มต้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับสภาอุณาโลมแดง ซึ่งต่อมาคือ สภากาชาดสยามและสภากาชาดไทย ตามลำดับ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่แรกก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๖

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรวบรวมพระราชทรัพย์จากบรรดา พระราชโอรส พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมทบกับทุนของสภากาชาด เพื่อก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขึ้นในปี พ.ศ.๒๓๔๗ โดยพระราชทานให้เป็นโรงพยาบาลหลักของสภากาชาดไทย ด้วยทรงเห็นความสำคัญของการรักษาพยาบาล  ด้วยพระราชหฤทัยที่มีพระราชประสงค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่อาณาประชาราษฎร์ และเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศชาติให้นานาประเทศได้รับทราบ ว่าไทยมีความเจริญก้าวหน้าด้านการแพทย์ มีโรงพยาบาลที่ทันสมัย ทัดเทียมนานาอารยประเทศ พระองค์พระราชทานนามโรงพยาบาลตามพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระบรมชนกนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลว่า “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”

 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์  0 2256 4000, 0 2649 4000

โทรสาร   0 2256 4368

เว็บไซต์ : https://chulalongkornhospital.go.th

แผนที่ภายใน รพ. https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/internal-map/