HR 001

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารงานบุคคลของสภากาชาดไทย โดยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาโครงสร้างองค์กร การวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การพัฒนาระบบ การสรรหาและคัดเลือก การปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบการจ้างงานและระบบการบริหารผลตอบแทน

 

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สถานที่ติดต่อ: 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :  0 2256 4053-60
โทรสาร : 0 2252 7992
เว็บไซต์ :   https://hrtrcs.redcross.or.th