Rehabilitation 001

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ มีหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจแก่ผู้ป่วยทุพพลภาพ ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ด้วยทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด นักจิตบำบัด นักนันทนาการ นักสังคมสงเคราะห์ และนักโภชนาการ

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
สถานที่ติดต่อ: 199 หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0 2703 8915, 0 2389 0853
โทรสาร : 0 2703 8915 ต่อ 888
อีเมล :       [email protected]
เว็บไซต์ :  https://rehab.redcross.or.th/