relief-010

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างครบวงจร ทั้งการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย การจัดการขณะเกิดภัย และการฟื้นฟูบูรณะสู่ภาวะปกติ บรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการประชานามัยพิทักษ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มั่นคง ทัดเทียม และยั่งยืน

นอกจากนี้สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ยังได้ปฏิบัติภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สภากาชาดไทยในด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร โดยให้บริการทางการแพทย์ผ่านทางสถานีกาชาด 13 แห่ง ให้บริการด้านรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคแก่ประชาชน อีกทั้งการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ด้านจักษุศัลยกรรมฯ ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอื่นๆ  รวมถึงหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เป็นต้น

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทั้งระยะเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัย

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุอย่างรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย จัดอบรมปฐมพยาบาล การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสภายในประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดาร

 

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
1871 ถนนพระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  0 2251 7853-6 และ 0 2251 7614-5
โทรสาร   0 2252 7976
อีเมล :     [email protected]
เว็บไซต์ :  http://www.rtrc.in.th