Saovaba-006

สถานเสาวภา มีหน้าที่ผลิตแบ่งบรรจุวัคซีน เซรุ่ม ชีววัตถุอื่นๆ และน้ำยาปราศจากเชื้อ วิจัยและตรวจบริการทางวิทยาศาสตร์ การบริการเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำแนะนำในเรื่องสัตว์มีพิษกัดและโรคเมืองร้อน รวมทั้งบริการคลินิกฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนและคลินิกพิษจากสัตว์ ตลอดจนการบริการให้ความรู้เรื่องงูพิษและพิษงูให้แก่ประชาชน

 

สถานเสาวภา
1871 ถนนพระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  0 2252 0161-4
โทรสาร   0 2254 0212
อีเมล :     [email protected]
เว็บไซต์
URL : https://saovabha.org
URL : https://www.saovabha.com