Red-Cross-Volunteer-Bureau-014

สำนักงานอาสากาชาด มีหน้าที่พัฒนาฝึกอบรมอาสากาชาดให้เป็นอาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักสภากาชาดไทย  4 ประการ ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย และการบริการโลหิต ดวงตา อวัยวะและกิจกรรมโครงการต่างๆ ของสภากาชาดไทย สามารถระดมอาสากาชาดให้ปฏิบัติภารกิจโดยทันท่วงที

สำนักงานอาสากาชาดให้ความสำคัญกับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส เป็นอันดับแรก  มีกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องอาทิ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่เสี่ยงต่อสิ่งเสพติด โดยได้จัดทำมาตรฐานระบบต้านสิ่งเสพติด ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆ ที่เป็นการพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีพลังของอาสากาชาดเป็นหลัก

 

สำนักงานอาสากาชาด
สถานที่ติดต่อ: 1873 ถ.ราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0 2251 0385, 0 2251 0582, 0 2252 6913
โทรสาร: 0 2252 8711
อีเมล :     [email protected]
เว็บไซต์ :  https://vb.redcross.or.th