Audit 001

สำนักงานตรวจสอบสภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานของสภากาชาดไทยที่จัดตั้งขึ้น ในการกำกับของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยคณะกรรมการสภากาชาดไทย ในการให้คำปรึกษาให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานของสภากาชาดไทยปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่ดี การบริหารความเสี่ยง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง อันจะช่วยให้สภากาชาดไทยดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายอย่างโปร่งใส

 

 

สำนักงานตรวจสอบสภากาชาดไทย
สถานที่ติดต่อ: 1873 ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 3 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :  0 2256 4690
โทรสาร :   0 2256 4690
เว็บไซต์ : https://audit.redcross.or.th