first aid 001

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย มีหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ด้านปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย รวมทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการแก่สังคมด้านการปฐมพยาบาลและด้านสุขภาพอนามัยของสภากาชาดไทย มุ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ให้การอบรมปฐมพยาบาลในระดับประชาชน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ  ลดอัตราการเสียชีวิตและพิการก่อนนำส่งถึงมือแพทย์หรือรถพยาบาล

 

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
สถานที่ติดต่อ: 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :  0 2256 4041-2 กด 2
โทรสาร :   0 2253 4802
อีเมล :  [email protected]
เว็บไซต์ :   https://training.redcross.or.th