Legal1635x497v1

สำนักกฎหมาย มีหน้าที่ ให้มีสำนักงานกฎหมาย ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอความเห็นทางกฎหมาย รวมทั้งตอบข้อหารือเกี่ยวกับบรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสภากาชาดไทย ตรวจ พิจารณา ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือในการจัดทำร่างกฎ ข้อบังคับระเบียบ และคำสั่ง แก่หน่วยงานของสภากาชาดไทย ตรวจ พิจารณา ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอความเห็นทางกฎหมาย และงานด้านนิติกรรมสัญญา รวมทั้งตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการเกี่ยวกับ การสอบข้อเท็จจริง การสอบสวน การฟ้อง และการดำเนินคดี การไกล่เกลี่ย ประนีประนอมยอมความและการระงับ ข้อพิพาทต่างๆ แก่หน่วยงานของสภากาขาดไทย ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและดำเนินการงานด้านวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์

 

สำนักกฎหมาย

1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330