Baner

สำนักบริหารระบบกายภาพ มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างของสภากาชาดไทย

  • ควบคุมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านบริหารจัดการอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ
  • พิจารณาผังทางกายภาพทั้งหมดของสภากาชาดไทย รวมถึงการก่อสร้างใหม่ และการบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแผนแม่บท
  • พิจารณางบประมาณในหลักการที่ใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคของสภากาชาดไทย ทั้งการก่อสร้างใหม่ และการบำรุงรักษา
  • ให้คำปรึกษาและดำเนินการเพื่อพัฒนาอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคของสภากาชาดไทย เพื่อประโยชน์ของกิจการสภากาชาดไทย ผู้เกี่ยวข้องและสังคม ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค สภากาชาดไทย มอบหมาย

 

สำนักงานบริหารระบบกายภาพ
สถานที่ติดต่อ: 1871 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)  ชั้น 11
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :  0 2251 7853-6 ต่อ 2111, 2113
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ :   https://oim.redcross.or.th