Property-001v1

สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย มีหน้าที่บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสภากาชาดไทยที่ได้รับบริจาคมา และมิได้ใช้ประโยชน์ในกิจการของสภากาชาดไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สภากาชาดไทย การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์จะดำเนินการตามระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของสภากาชาดไทย พุทธศักราช 2549 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินของสภากาชาดไทย ประกอบด้วยผู้แทนคณะกรรมการสภากาชาดไทย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และกรรมการโดยตำแหน่ง เป็นผู้กำหนดนโยบายพิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์  ทำให้สภากาชาดไทยมีรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ทั้งในรูปของตัวเงินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยคำนึงถึงหลักความเป็นธรรม หลักมนุษยธรรม และภาพลักษณ์ของสภากาชาดไทยเป็นสำคัญ

 

 

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
สถานที่ติดต่อ: 1873  ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 4  ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ :  0 2256 4078-80
โทรสาร :   0 2252 1534
เว็บไซต์ :   https://property.redcross.or.th