Corporate Strategy Bureau1635x497

กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร มีหน้าที่ เสนอแนะเรื่องการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสภากาชาดไทยเพื่อประโยชน์
ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสภากาชาดไทย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ รวมทั้งวิเคราะห์และเสนอแนะการจัดทำงบประมาณประจำปีของสภากาชาดไทย รวมไปถึงบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย

โดยมีหน่วยงานในกำกับดูแล 3 หน่วยงาน ได้แก่

สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์และประสานเพื่อให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนโครงการ จัดทำแผนร่างยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสภากาชาดไทย จัดทำร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนงาน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้เป็นไปตามแผนงบประมาณของสภากาชาดไทย

สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีหน้าที่ กำกับดูแลหน่วยงานต่างๆ ให้ดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริการความเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสภากาชาดไทย สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ พัฒนาความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นอัตลักษณ์ของบุคลากรสภากาชาดไทย

สำนักขับเคลื่อนพัฒนา มีหน้าที่ วางแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรเพื่อการพัฒนาสภากาชาดไทย ขับเคลื่อนการพัฒนาโดยการบริหารโครงการใหมุ่งไปสู่การเพิ่มประสิทธิผลและความยั่งยืน รวมถึงการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงและสร้างทักษะในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปล

 

ที่อยู่

กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร

1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์ : https://strategy.redcross.or.th

สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำนักขับเคลื่อนพัฒนา

1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :  0 2251 7858-9

สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

Central Bureau

อาคารบริพัตร ชั้น 1

1873 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ :  0 2256 4032