messageImage_1688713538472

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานที่สอดคล้องกับนโยบายของสภากาชาดไทย เพื่อให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางทางสังคมและผู้ประสบภัยพิบัติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการพัฒนาระบบอาสาสมัครและการดำเนินงานของยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดให้ดียิ่งขึ้นสืบไปสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด เป็นหน่วยงานที่สร้างและพัฒนา “อาสาสมัคร” ให้เป็น “อาสาสมัครที่พึ่งพาได้” ให้แก่สภากาชาดไทย ตั้งแต่อาสาสมัครวัยเยาวชนจนถึงวัยเกษียณ เป็นการรักษาและสืบทอดความเป็น “จิตอาสา” ตลอดชีวิตของอาสาสมัคร
นอกจากนี้เมื่อตระหนักถึงพลังของอาสาสมัคร ทั้งในด้านความคิด ความสร้างสรรค์ ความรู้สมัยใหม่ ความสามารถทางเทคโนโลยี การปรับตัวและการเปิดรับกับความเป็นสากล นับว่า สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่ง ในการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครให้แก่สภากาชาดไทย ในระยะยาวต่อไปได้ ซึ่งที่ผ่านมา

โดยแบ่งส่วนงานออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

  • ฝ่ายจัดหาและจัดสรรยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด
  • ฝ่ายพัฒนายุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด
  • ฝ่ายสนับสนุนและสื่อสารสัมพันธ์ ยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ส่งเสริมการทำงานในการนำพลังของอาสาสมัครมาใช้ให้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดการการขับเคลื่อนที่สอดประสานกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถสร้างความยั่งยืนของงาน “จิตอาสา” ให้แก่สังคมและชุมชนผ่านคุณค่าของความเป็น “จิตอาสาสภากาชาดไทย” สู่การเป็น “อาสาสมัครกาชาด”

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด
1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเลขติดต่อ โทร. 02 252 5002 , 02 252 5003 โทรสาร. 02 252 5004
เว็บไซต์ : https://trcyvolunteer.redcross.or.th