ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 36

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 36 รูปแบบออนไลน์ (ZOOM)

  วันนี้ (22 ตุลาคม 2564) เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย เสด็จเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 36  รูปแบบออนไลน์ (ZOOM) ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม เขตปทุมวัน โดยมีระเบียบวาระพิจารณา อาทิ – รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 – (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. …. – ผลการสรรหาคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ – การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ