ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 343

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.04 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เสด็จเข้าห้องรับรอง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการสำนักงานต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายตัว จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางสุทธารักษ์ ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สภากาชาดไทย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และนางสาวพรรณพร คงยิ่งยง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร สภากาชาดไทย พระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล แก่นางวลีภรณ์ ริยะกุล อดีตผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และพระราชทานประกาศนียบัตรขอบคุณและสรรเสริญแก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 และ 2564…