อาสาสมัครสภากาชาดไทย

อาสาสมัครสภากาชาดไทย คือ บุคคลที่ต้องการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้มีจิตอาสา มีเมตตา
และศรัทธาในงานของสภากาชาดไทย ปรารถนาจะใช้เวลา สติปัญญา ตลอดจนความรู้ความสามารถ
เพื่อช่วยเหลือกิจการสภากาชาดไทย โดยไม่หวังผลตอบแทน ตลอดจนแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ