มอบสิ่งของโรงพยาบาลสนาม

สภากาชาดไทยเร่งส่งความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ สภากาชาดไทย ในฐานะองค์การสาธารณกุศลระดับชาติ เร่งดำเนินการสำรวจความต้องการและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรอบนี้ ได้แจ้งไปยังเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย รวมถึงส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้สำรวจความต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤติเช่นนี้ เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลสอดคล้องกับแผนการรองรับสถานการณ์โรคโควิดของรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ โดย สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สนับสนุนชุดธารน้ำใจฯ โดยประสานงานผ่านสถานีกาชาด เหล่ากาชาดจังหวัดหรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อร้องขอชุดธารน้ำใจฯ  ซึ่งประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็น อาทิ ผ้าห่ม มุ้ง หน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์เจล” ด้าน นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทกุข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมสนับสนุนชุดธารน้ำใจฯ รวมถึงสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามทุกแห่ง และพร้อมสนับสนุนชุดธารน้ำใจฯ แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ได้รับคำแนะนำจากอสม. ให้กักตัวเองที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน แต่ไม่มีอาหารเพียงพอสำหรับการกักตัว โดยอสม. ทั่วประเทศ สามารถร้องขอชุดธารน้ำใจฯ ผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัยได้…