IFRC เข้าเยี่ยมเลขาธิการ

หัวหน้าคณะผู้แทนสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภากาชาดไทย

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางแคททรีน คลาร์คสัน หัวหน้าคณะผู้แทนให้การสนับสนุนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และ ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยได้มีการหารือถึงความร่วมมือด้านมนุษยธรรมกับสภากาชาดไทย  รวมทั้งความร่วมมือกับสภากาชาดประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ

ทรงบาตรวันกำเนิดสถาบัน

ทรงบาตรเนื่องในวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา และทรงเปิดอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (107 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) และทรงเปิดอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา เป็นการส่วนพระองค์ โดยมีคณะกรรมการสภาสถาบัน และคณะกรรมการบริหารสถาบัน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เดิมชื่อ “วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย” กำเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2457 นับเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย ได้ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ อยู่ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์ของสภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อจัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาล ตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง…