หอการค้าไทยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในซีเรียผ่านสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีรับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศตุรกีและซีเรียจากหอการค้าไทย ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนางแซรัป แอร์ซอย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ร่วมในพิธีด้วย ทั้งนี้ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและคณะกรรมการฯ มอบเงินบริจาคจำนวนห้าแสนบาทให้กับสภากาชาดไทยเพื่อนำส่งต่อความช่วยเหลือไปยังสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

สภากาชาดไทยรับบริจาควัคซีนเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์ จำนวน 800,000 โดส เพื่อนำไปบริการประชาชน

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และ ดร.แมรี่ เสรฐภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือสภากาชาดไทยรับบริจาควัคซีนเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์ (Gardasil®) จำนวน 800,000 โดส จากบริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นางอนุตรา สินชัยพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ตึกสภานายิกา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนวัคซีนเอชพีวี ชนิด…

เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 นายเดวิด เดลี เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นภารกิจด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รวมถึงด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 348

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.04 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้สภากาชาดไทยไม่น้อยกว่า 25 ปี เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 1, เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยผู้เกษียณอายุที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 30 ปี เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 1, ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และผู้บริจาคเงินเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1, ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1, ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 และผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร…

อาสาสมัครกาชาด สนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

วันที่ 4 มีนาคม 2566 นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร และ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด พร้อมเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย นำคณะอาสาสมัครกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จำนวน 327 คน ร่วมกับภาคีเครือข่ายอาสาสมัครและจิตอาสาพระราชทาน 904 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ชมรมอาสายุวกาชาดจากโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โรงเรียนประทาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้แก่พระภิกษุและสามเณร โดยบันทึกข้อมูล จัดทำประวัติผู้ป่วยให้บริการ ณ ห้องเจาะเลือด ห้องเอกซเรย์ และห้องตรวจปัสสาวะ ในโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งจัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธพ.10) ในการออกค่ายแพทย์อาสาตรวจสุขภาพในครั้งนี้ มีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการตรวจสุขภาพคลินิกเฉพาะทาง จำนวน 10 คลินิก ได้แก่ การคัดกรองสุขภาพ…

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา

สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดีกับนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารหอประชุมทวี หอมชง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ทูตนอร์เวย์เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภากาชาดไทย

นางแอสทริ เอมิเลีย เฮลเลอ เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย และนาง เทย์เออะ มาร์ทีเนอะ อ็อตมันน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา/รองหัวหน้าสถานทูต ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับงานด้านมนุษยธรรมในประเทศไทยและในภูมิภาค

การส่งมอบอุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวจากต่างประเทศให้กับเด็กพิการในไทย

สภากาชาดไทยพร้อมด้วยหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล Ms. Pippa Hamilton และบริษัท เมิร์สกไลน์ ประจำประเทศไทย ร่วมส่งต่ออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวจำนวน 285 ชิ้นจากสหราชอาณาจักรให้กับเด็กผู้พิการในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ชัยนาท ชลบุรี และนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหว มูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท ให้กับเด็กพิการ โดยมีนายพิเศษ ฤทธาภิรมย์ กรรมการบริษัทเมิร์สกไลน์ ประจำประเทศไทย และนางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และผู้แทนจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ   เข้าร่วมพิธี ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 สำนักวิเทศสัมพันธ์ สภากาชาดไทย ได้เริ่มทำโครงการต่างประเทศนี้ร่วมกับหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล และ Ms. Pippa Hamilton ซึ่งทั้งสองท่านให้ความกรุณาช่วยประสานงานกับผู้บริจาคในสหราชอาณาจักรและบริษัทเมิร์สกไลน์ ประจำประเทศไทย ทั้งนี้กระบวนการขนส่งและจัดส่งของบริจาคจากสหราชอาณาจักรจนถึงราชอาณาจักรไทย ใช้เวลานานกว่า 6 เดือน และได้ส่งถึงกรุงเทพฯ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา…

สภากาชาดญี่ปุ่นเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้แทนจากสภากาชาดญี่ปุ่นและสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สำนักงานกรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมการฝึกอบรมปฐมพยาบาล รวมถึงหารือเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนสภากาแดงแห่งชาติลาว และวิสัยทัศน์ด้านการปฐมพยาบาลของ IFRC

ทูตออสเตรเลียเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.แอนเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย และนางจูเลีย ฟีนีย์ อัครราชทูตและผู้แทนถาวรออสเตรเลียประจำยูเอ็นเอสแคป ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนส่งเสริมความรู้ด้านการศึกษาทางการแพทย์ ระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย