มอบบ้านอำเภอรัตภูมิ

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ 3 อำเภอ

วันที่ 26 ส.ค.64 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา และนางเยาวลักษณ์ จันทรปาน ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอำเภอและผู้นำท้องถิ่น ส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ภายใต้โครงการ “บ้านกาชาดแห่งความสุข The Red Cross House of Happiness” ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอรัตภูมิ จำนวน 1 หลัง     อำเภอจะนะ จำนวน 1 หลัง     อำเภอสิงหนคร จำนวน 2 หลัง