สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (๑๐๘ ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) และทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการพยาบาล และห้องสมุด อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา เป็นการส่วนพระองค์