โครงการเครือข่ายเยาวชนสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ : การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมเพื่อชุมชน

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) จัดโครงการ International Red Cross Red Crescent Youth Network (RCYN) Hack Lab : Workshop for Community Innovation ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีเยาวชนไทยและและผู้แทนเยาวชนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก รวมกว่า 100 คนเข้าร่วม การจัดโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงนวัตกรรมการออกแบบ อันจะส่งผลให้เกิดโครงการเพื่อชุมชนของเยาวชนไทยและเยาวชนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก ตลอดจนการจัดกิจกรรมนี้ ยังเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศ และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเยาวชนในระดับประเทศและระดับสากลด้วย

การประชุมด้านเทคโนโลยี “CONNECT 2024” ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

การประชุมด้านเทคโนโลยี “CONNECT 2024” ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศและดิจิทัล สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  ให้การต้อนรับและร่วมประชุมด้านเทคโนโลยี “CONNECT 2024” ซึ่งจัดโดยสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ร่วมกับ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีแลกเปลี่ยนนวัตกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในเรื่องเทคโนโลยีด้านมนุษยธรรม โดยการนำเอาเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าและลายม่านตา ด้วยระบบ Face Recognition และ Iris Recognition เข้ามาช่วยสนับสนุนทางการแพทย์ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

กิจกรรมวันกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงโลกประจำปี 2567 ร่วมส่งเสริมจิตสำนึกรักษ์โลก

สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) จัดงานวันกาชาดโลกปี 2567 เนื่องในโอกาสครบรอบ 161 ปีแห่งการก่อตั้งขบวนการกาชาดและเสี้ยวงวงเดือนแดงระหว่างประเทศ และการเฉลิมฉลอง 131 ปี แห่งการก่อตั้งสภากาชาดไทย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจิตอาสาเพื่อชุมชนในกลุ่มเยาวชนทั้งไทยและนานาชาติ ณ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายฮวน เปโดร   แชเรอร์ ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ ICRC และ นางสาวแคททรีน คลาร์คสัน หัวหน้าคณะผู้แทน กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง IFRC ร่วมเป็นประธานในงานกิจกรรมวันกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงโลกประจำปี 2567 (World Red Cross and Red Crescent Day 2024) ซึ่งมีแนวคิดหลักคือ “ดำรงรักษาหลักมนุษยธรรม” (Keeping Humanity Alive) และในโอกาสพิเศษที่สภากาชาดไทยได้ร่วมลงนามในกฎบัตรสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรมนุษยธรรม (The…

สภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้หนีภัยจากเมียนมา

ผู้หนีภัยความไม่สงบจากประเทศเมียนมาประมาณ 3,000 คน ได้รับความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย ในระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2567 ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว 2 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวท่าทรายรุจิราและท่า 25 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตากและกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดได้ให้การสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมของหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดจัดตั้งศูนย์บริจาคเฉพาะกิจ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด  ในการนี้ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางวรรณฤดี  กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการ ทำการรวบรวมการสนับสนุนและการบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชาสังคม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ชุมชนคนไทยและคนต่างชาติในท้องที่  จากนั้นแจกจ่ายอาหารปรุงสุกจำนวนกว่า 7,500 กล่อง นมยูเอชที 280 กล่อง น้ำดื่ม 4,500 ขวด มุ้งกันยุง 520 หลัง ยารักษาโรค 130 ชุด และอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า…

จุดกำเนิดสภากาชาดไทย

จุดกำเนิดของสภากาชาดไทย คือ เหตุการณ์ ร.ศ.112 หรือ สงครามฝรั่งเศส – สยาม Franco-Siamese ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2436 นับเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่ร้ายแรงที่สุดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  สยามต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากมหาอำนาจยุโรป รัฐบาลฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาจอดหน้าสถานทูตฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเรือปืนอีก 2 ลำ เข้ามายังกรุงเทพฯ การต่อสู้อย่างรุนแรงในครั้งนั้นฝ่ายสยามสูญเสียกำลังพลมากมายเนื่องจากเรือรบของฝรั่งเศสมีแสนยานุภาพเหนือกว่ากองกำลังทหารของสยาม ทำให้ทหารสยามเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีองค์กรใด ๆ ทำหน้าที่ช่วยเหลือพยาบาลบรรเทาทุกข์ให้ทหารอย่างเป็นทางการ   วันที่ 13 เมษายน 2436 ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ขอพระราชทานกราบทูลพระกรุณาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชเทวี (สมเด็จพระนางเจ้าฯ สว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี) พระนางเจ้าพระวรราชเทวี (พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี) พระนางเจ้าพระราชเทวี (พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี) และพระอรรคชายาเธอ (พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ พระอรรคชายาเธอ และพระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค) ขอได้โปรดนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม เพื่อจัดการรักษาพยาบาล บำรุงกำลังพลทหาร ในวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112  …

สภากาชาดไทยช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้พลัดถิ่นในเมียนมา

สภากาชาดไทยได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากสภากาชาดเมียนมา เรื่องข้อเสนอการยกระดับความร่วมมือข้ามพรมแดนในการให้ความช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ซึ่งสภากาชาดไทยได้ตอบรับและพร้อมให้การสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมดังกล่าวตามหลักการพื้นฐานขบวนการกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ โดยมอบหมายให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดทำหน้าที่เป็นผู้แทนสภากาชาดไทย ส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์จำนวน 4,000 ชุด ให้สภากาชาดเมียนมา ณ สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด ในวันที่ 25 มีนาคม 2567 เพื่อทำการแจกจ่ายให้กับผู้พลัดถิ่นในประเทศเมียนมาต่อไป

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 นายปาร์ค ยงมิน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเตช บุญนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย ดร. อภิชาติ  ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นความร่วมมือกิจกรรมด้านมนุษยธรรมระหว่างทั้งสองประเทศ ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย

คณะผู้แทนด้านสุขภาพจาก IFRC เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่สภากาชาดไทย

วันที่ 8 มีนาคม 2567 Ms.Sushma Bhusal หัวหน้าคณะผู้แทนด้านสุขภาพ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และ Ms. Maki Nomura คณะทำงานด้านสุขภาพ IFRC สำนักงานกรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานการทำงานด้านสุขภาพของหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย ได้แก่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนด้านสุขภาพจาก IFRC ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการทำงานด้านสุขภาพ รวมถึงหารือแนวทางการให้การสนับสนุนการทำงานของสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย เชิญชวนน้อง ๆ มาร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ สภากาชาดไทย 2567”

#สภากาชาดไทย เชิญชวนน้อง ๆ มาร่วมกิจกรรม #วันเด็กแห่งชาติ สภากาชาดไทย 2567 เด็กไทยหัวใจ Volunteer สนุก สุขภาพดี มีสาระ ภายในงานพบกิจกรรมจากพี่ ๆ หน่วยงานภายในสภากาชาดไทย พร้อมของแจก ของรางวัลพิเศษมากมายพลาดไม่ได้ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.00 – 15.30 น. บริเวณโถงอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ แผนที่มายัง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  https://maps.app.goo.gl/RJ94Y4u62Jc3kpRv6