อาสาสมัครกาชาด : การขับเคลื่อน “พลังของผู้ศรัทธาทำความดี”สู่ความยั่งยืนในสังคม

หากจะกล่าวถึงองค์กรสาธารณกุศลที่ใหญ่ระดับประเทศนั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่า สภากาชาดไทย จัดได้ว่าอยู่ในลำดับต้นๆ ของการเป็นองค์กรการกุศลสาธารณประโยชน์ที่เชื่อมโยงการช่วยเหลือประชาชน สังคม และ ประเทศชาติ มาเป็นระยะเวลายาวนาน นอกจากนี้ สภากาชาดไทยยังเป็นองค์กรที่รวบรวมผู้คนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และศรัทธาต่อพลังแห่งการทำความดีด้วยการให้ และการช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อคงไว้ซึ่งความเอื้ออาทร ความเสียสละ และความมีมนุษยธรรมไปสู่เพื่อนร่วมชาติ สู่ความยั่งยืนในสังคม ซึ่งเรียกขานกันในนาม “อาสาสมัครกาชาด” อาสาสมัครกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด  สภากาชาดไทย ปัจจุบันมีจำนวนอาสาสมัครกาชาดที่พร้อมปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองภารกิจของสภากาชาดไทยกว่าแปดหมื่นคนทั่วประเทศ ด้วยการประสาน และขับเคลื่อนงานของผู้คนที่มีหัวใจอาสาทุกช่วงวัยหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกัน เริ่มจากการปลูกฝังการทำงานจิตอาสาให้กับเยาวชน อันเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ด้วยการทำหน้าที่ “อาสายุวกาชาด” และเกิดการส่งต่อพลังแห่งงานอาสาสมัครให้เติบโตควบคู่กันไป จนก้าวเข้าสู่วัยหนุ่มสาวที่ได้รับการเรียนรู้ และการปลูกฝังหัวใจแห่งศรัทธาการทำความดี การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการเป็นผู้ให้อย่างเปี่ยมล้นจนล่วงเข้าสู่วัยเกษียณที่มีความพร้อมในทุกด้านของการดำเนินชีวิต สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ส่งเสริมการทำงานในการนำพลังของอาสาสมัครมาใช้ให้ได้เต็มที่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสอดประสานกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถสร้างความยั่งยืนของงาน “จิตอาสา” ให้แก่สังคมและชุมชนผ่านคุณค่าของความเป็น “จิตอาสาสภากาชาดไทย” สู่การเป็น “อาสาสมัครกาชาด” และ แสดงพลังส่งผลให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ภายใต้กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางทางสังคม การสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดการศึกษาของเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร การขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกาชาดให้มีความรู้ ส่งเสริมทักษะเฉพาะทาง…