อาสาสมัครด้วยใจไปกับสภากาชาดไทย

“อาสาสมัครสภากาชาดไทย” หมายถึง บุคคลที่ร่วมทำงานอาสาสมัครกับสภากาชาดไทย เป็นผู้มีจิตอาสา มีเมตตา และศรัทธาในงานของสภากาชาดไทย ปรารถนาจะใช้เวลาสติปัญญา ตลอดจนความรู้ความสามารถเพื่อช่วยเหลือกิจการของสภากาชาดไทย โดยไม่หวังผลตอบแทนและการแสวงหาผลกำไร โดยไม่จำกัดอายุ เพศ อาชีพ ฐานะทางสังคม ภูมิลำเนา ศาสนา ชาติพันธุ์และความทุพพลภาพ แอปพลิเคชัน “อาสาสมัครกาชาด” เป็นแอปพิเคชัน ที่นำมาใช้เพื่อให้ผู้ที่มีจิตอาสาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและร่วมกิจกรรมของสภากาชาดไทยได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เพราะสามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครสภากาชาดไทย เป็นการรวบรวมประชาชนที่มีจิตอาสา พร้อมปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจสภากาชาดไทย โดยสามารถมีส่วนร่วมในการทำงานอาสาสมัครสภากาชาดไทยได้อย่างง่าย ปัจจุบันมีจำนวนผู้มีจิตอาสาในระบบแล้วกว่า 82,269 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤสจิกายน 2566) โดยแอปพลิเคชัน อาสาสมัครกาชาด เป็นนวัตกรรมที่รวบรวมงานอาสาสมัครที่ตอบสนองภารกิจสภากาชาดไทยหลายรูปแบบ โดยประชาชนทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการส่งต่อความช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ตามความถนัดและความสนใจ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “อาสาสมัครกาชาด” ผ่าน App Store และ Google Play ลงทะเบียนและเลือกเข้าร่วมทำกิจกรรมอาสาสมัครกับเราได้เลยแอปพลิเคชัน “อาสาสมัครกาชาด” รวมทุกกิจรรมคนหัวใจอาสา สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรม และการอบรมได้ทุกที่ ทุกเวลา นายสถิตย์ ไกรฤๅชา คือ หนึ่งในอาสาสมัคร…

อาสาสมัครกาชาด : การขับเคลื่อน “พลังของผู้ศรัทธาทำความดี”สู่ความยั่งยืนในสังคม

หากจะกล่าวถึงองค์กรสาธารณกุศลที่ใหญ่ระดับประเทศนั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่า สภากาชาดไทย จัดได้ว่าอยู่ในลำดับต้นๆ ของการเป็นองค์กรการกุศลสาธารณประโยชน์ที่เชื่อมโยงการช่วยเหลือประชาชน สังคม และ ประเทศชาติ มาเป็นระยะเวลายาวนาน นอกจากนี้ สภากาชาดไทยยังเป็นองค์กรที่รวบรวมผู้คนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และศรัทธาต่อพลังแห่งการทำความดีด้วยการให้ และการช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อคงไว้ซึ่งความเอื้ออาทร ความเสียสละ และความมีมนุษยธรรมไปสู่เพื่อนร่วมชาติ สู่ความยั่งยืนในสังคม ซึ่งเรียกขานกันในนาม “อาสาสมัครกาชาด” อาสาสมัครกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด  สภากาชาดไทย ปัจจุบันมีจำนวนอาสาสมัครกาชาดที่พร้อมปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองภารกิจของสภากาชาดไทยกว่าแปดหมื่นคนทั่วประเทศ ด้วยการประสาน และขับเคลื่อนงานของผู้คนที่มีหัวใจอาสาทุกช่วงวัยหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกัน เริ่มจากการปลูกฝังการทำงานจิตอาสาให้กับเยาวชน อันเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ด้วยการทำหน้าที่ “อาสายุวกาชาด” และเกิดการส่งต่อพลังแห่งงานอาสาสมัครให้เติบโตควบคู่กันไป จนก้าวเข้าสู่วัยหนุ่มสาวที่ได้รับการเรียนรู้ และการปลูกฝังหัวใจแห่งศรัทธาการทำความดี การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการเป็นผู้ให้อย่างเปี่ยมล้นจนล่วงเข้าสู่วัยเกษียณที่มีความพร้อมในทุกด้านของการดำเนินชีวิต สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ส่งเสริมการทำงานในการนำพลังของอาสาสมัครมาใช้ให้ได้เต็มที่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสอดประสานกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถสร้างความยั่งยืนของงาน “จิตอาสา” ให้แก่สังคมและชุมชนผ่านคุณค่าของความเป็น “จิตอาสาสภากาชาดไทย” สู่การเป็น “อาสาสมัครกาชาด” และ แสดงพลังส่งผลให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ภายใต้กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางทางสังคม การสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดการศึกษาของเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร การขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกาชาดให้มีความรู้ ส่งเสริมทักษะเฉพาะทาง…

เช็คให้ชัวร์ วางแผนครอบครัวให้พร้อมก่อนมีบุตร

การวางแผนเตรียมความพร้อมการมีครอบครัว นั้นเป็นเรื่องที่คู่รักควรให้ความสำคัญ ในเข้ารับการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวางแผนที่จะมีบุตร การเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ รวมถึงการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการมีบุตร จำนวนบุตร รวมถึงการเตรียมรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากโรคทางพันธุกรรม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคประจำตัว ที่อาจจะส่งผลต่อคุณภาพการตั้งครรภ์ ตลอดจนการคลอดและการเลี้ยงดูลูกในอนาคต และการเตรียมวางแผนมีบุตร กรณีที่ประสบภาวะมีบุตรยากซึ่งถ้าเราเข้าใจการวางแผนครอบครัวที่เหมาะสม การจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีประสิทธิภาพ ควรตรวจอะไรบ้าง ซักประวัติโดยสูตินารี ตรวจร่างกายเบื้องต้น เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ตรวจภายใน (ตามข้อบ่งชี้) ตรวจเลือด -ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และพาหนะต่อธาลัสซีเมีย -หมู่เลือด และแอนติบอดีต่อหมู่เลือด -โรคติดเชื้อ ได้แก่ เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี -ภูมิคุ้มกันต่อหัดเยอรมัน (เฉพาะคุณผู้หญิง) -เลือดอื่น ๆ (ตามข้องบ่งชี้) การตรวจอื่น ๆ (ตามข้องบ่งชี้) เช่น ตรวจอัลตราซาวด์อุ้งเชิงกราน ตรวจน้ำอสุจิ ระบบบริการสุขภาพดูแลทางสูติ-นรีเวช ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีการให้บริการทางการแพทย์ ประกอบด้วยงานทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่…

การได้ยิน…สำคัญไฉน

การได้ยินเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารในการรับฟังความรู้สึก ความต้องการ พร้อมทั้งเรื่องราวต่าง ๆ สำหรับปัญหาการได้ยินนั้น มักเกิดในผู้สูงอายุ ถึง 1 ใน 3 ที่ประสบปัญหาดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคน เช่น ทำให้ไม่กล้าพบปะผู้คน ไม่กล้าสื่อสารกับผู้อื่น ไม่สามารถขับรถหรือเดินทางได้ เป็นต้น ผลกระทบเหล่านี้เหมือนจะเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อย แต่กลับเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจวัตรในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ ไม่ใช่แค่กลุ่มผู้สูงวัยเท่านั้นที่จะพบปัญหาการได้ยินการสื่อสารและการทรงตัว           แต่สามารถพบได้ในเด็กตั้งแต่ช่วงแรกเกิด ส่งผลให้เด็กมีภาวะเดินได้ช้า ไม่สามารถทรงตัวได้ และในกลุ่มวัยกลางคนอายุระหว่าง 30-40 ปี ก็สามารถพบปัญหาการได้ยินและการทรงตัวได้เช่นกัน ปัญหาการได้ยินส่วนมากเกิดจากภาวะประสาทหูเสื่อมตามวัย แต่บางรายเสื่อมเพราะพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ อย่างการใส่หูฟังแล้วเปิดเพลงเสียงดังหรือการอยู่ในที่ที่มีเสียงดัง ก็เป็นสาเหตุที่นำไปสู่ปัญหาการได้ยินเช่นกัน ซึ่งเสียงปกติที่ควรได้ยินนั้นไม่ควรดังเกิน 80 เดซิเบล ในระยะเวลานานต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง ต่อวัน การดูแลรักษาไม่ให้หูเสื่อมเร็ว จำกัดความดังของเสียง หลีกเลี่ยงเสียงดังหรือใส่อุปกรณ์ป้องกันหูเมื่ออยู่ในที่เสียงดัง ควบคุมโรคประจำตัว เช่น เบาหวานและงดสูบบุหรี่ งดยาบางประเภทที่ส่งผลร้ายต่อหู ระบบบริการสุขภาพดูแลทางการได้ยินและทรงตัวขั้นสูง (Advance hearing and balance clinic) คลินิกการได้ยินและการทรงตัวขั้นสูง (Advance hearing…

ภาวะสังคมผู้สูงอายุ

ภาวะสังคมผู้สูงอายุ   รู้หรือไม่? โครงสร้างประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ประชากรเด็กมีอัตราลดลงจากร้อยละ 30 ในปี2537 เป็นร้อยละ 24.9 ในปี 2545 และร้อยละ 22.4 ในปี 2550 ซึ่งตัวเลขสวนทางกับจำนวนประชากรสูงอายุที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 6.8 ในปี 2537 เป็นร้อยละ 9.4 และ 10.7 ในปี 2545 และ 2550 ตามลำดับ จากสถานการณ์และแนวโน้มที่จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในประเทศไทย หน่วยงานในหลายภาคส่วนได้เริ่มตระหนักและเห็นความสำคัญโดยมีการผลักดันกฏหมายประกาศใช้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ ออกมาเพื่อช่วยเหลือและรองรับผู้สูงอายุที่จำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นสิ่งที่ต้องมีการจัดการเตรียมระบบด้านสวัสดิการสังคม ระบบบริการ ด้านสุขภาพ ในการรับมือกับสังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้   ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ปัญหาด้านสุขภาพในผู้สูงอายุจะพบได้บ่อย ทั้งนี้เนื่องจากวัยสูงอายุมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในการเสื่อมถอยในหลายด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น สำหรับปัญหาทางด้านร่างกายที่สามารถพบได้ เช่น กลุ่มอาการเมแทบอลิก (Metabolic Syndrome) เช่น ความดันโลหิตสูง…

หลบ หลีก ปลอดภัย ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

  หลบ หลีก ปลอดภัย ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน สิ่งที่ทุกท่านต้องระมัดระวังและใส่ใจนอกเหนือจากสุขภาพแล้ว ยังมีอันตรายจากการเกิดจากฟ้าผ่าระหว่างฝนตกตามมา ดังนั้นวันนี้เราจะมาชวนทุกท่านมารู้วิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีฝนตกและมีฟ้าผ่ากัน หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณที่โล่งแจ้ง ขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง เช่น ลานกว้าง สนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟ ไม่กางร่มที่มีปลายโลหะยอดแหลมในที่โล่งแจ้ง และไม่ถือวัตถุที่ชูสูงขึ้นไปจากตัว ถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกจากร่างกาย ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากมีวัสดุจำพวกโลหะเป็นส่วนประกอบให้เกิดการเหนี่ยวนำคลื่นไฟฟ้า กรณีหลบอยู่ในรถยนต์ดับเครื่องยนต์ปิดกระจกควรนั่งกอดอกหรือวางมือบนตักและไม่สัมผัสกับส่วนใดส่วนหนึ่งของรถที่เป็นโครงโลหะ ไม่จอดรถหรือยืนใกล้ต้นไม้ใหญ่ ตึกสูง ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ เสาไฟฟ้า ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข