อาสาสมัครด้วยใจไปกับสภากาชาดไทย

“อาสาสมัครสภากาชาดไทย” หมายถึง บุคคลที่ร่วมทำงานอาสาสมัครกับสภากาชาดไทย เป็นผู้มีจิตอาสา มีเมตตา และศรัทธาในงานของสภากาชาดไทย ปรารถนาจะใช้เวลาสติปัญญา ตลอดจนความรู้ความสามารถเพื่อช่วยเหลือกิจการของสภากาชาดไทย โดยไม่หวังผลตอบแทนและการแสวงหาผลกำไร โดยไม่จำกัดอายุ เพศ อาชีพ ฐานะทางสังคม ภูมิลำเนา ศาสนา ชาติพันธุ์และความทุพพลภาพ แอปพลิเคชัน “อาสาสมัครกาชาด” เป็นแอปพิเคชัน ที่นำมาใช้เพื่อให้ผู้ที่มีจิตอาสาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและร่วมกิจกรรมของสภากาชาดไทยได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เพราะสามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครสภากาชาดไทย เป็นการรวบรวมประชาชนที่มีจิตอาสา พร้อมปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจสภากาชาดไทย โดยสามารถมีส่วนร่วมในการทำงานอาสาสมัครสภากาชาดไทยได้อย่างง่าย ปัจจุบันมีจำนวนผู้มีจิตอาสาในระบบแล้วกว่า 82,269 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤสจิกายน 2566) โดยแอปพลิเคชัน อาสาสมัครกาชาด เป็นนวัตกรรมที่รวบรวมงานอาสาสมัครที่ตอบสนองภารกิจสภากาชาดไทยหลายรูปแบบ โดยประชาชนทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการส่งต่อความช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ตามความถนัดและความสนใจ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “อาสาสมัครกาชาด” ผ่าน App Store และ Google Play ลงทะเบียนและเลือกเข้าร่วมทำกิจกรรมอาสาสมัครกับเราได้เลยแอปพลิเคชัน “อาสาสมัครกาชาด” รวมทุกกิจรรมคนหัวใจอาสา สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรม และการอบรมได้ทุกที่ ทุกเวลา นายสถิตย์ ไกรฤๅชา คือ หนึ่งในอาสาสมัคร…