วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 ครบรอบ 97 ปี

วันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังสนามศุภชลาศัย  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ของยุวกาชาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 ครบรอบ 97 ปี โอกาสนี้ได้ประทานโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ให้แก่ยุวกาชาดดีเด่นประจำปี 2561 จำนวน 10 ราย และอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 15 ราย จากนั้น มีพระดำรัสเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 97 ปี อีกทั้งยังทอดพระเนตรการแสดงกลางแจ้งชุด “เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” และเสด็จกลับ กิจการยุวกาชาดไทยได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม เพื่อมุ่งหวังให้เด็กเป็นคนดี มีใจเมตตากรุณา…

ทรงเปิดอาคารเกษตรเมธี จ.ลำพูน แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง

วันที่ 24 มกราคม 2562 สมเด็จ​พระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ณ ทอดพระเนตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในโครงการพัฒนา​คุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง ในโอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารเกษตรเมธี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และผู้สนใจ ตามที่ได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรในโรงเรียน รวมทั้งเป็นที่เป็นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีและการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิด “เกษตรเมธี ๙ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย อาจารย์วิทยา ญาณจินดา ผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานอาสากาชาด พร้อมด้วย นางเฉิดโฉม จันทราทิพย์ ผู้มีอุปการคุณต่อสำนักงานอาสากาชาด ร่วมกันสร้างขึ้น

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรพระสงฆ์จำนวน 100 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 โอกาสนี้ เลขาธิการสภากาชาดไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปฏิทินประจำปี 2562 จากนั้น พระราชทานพรปีใหม่ แก่บุคลากรสภากาชาดไทย ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี

ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัน การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 17

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 17 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เสด็จขึ้นชั้น 9  ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 17 ตามระเบียบวาระ อาทิ           – ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ ได้แก่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีเสนอ (ร่าง) คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ (ร่าง) ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน           – การอนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ…

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ณ ตึกวชิราลงกรณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ต่อมา เสด็จเข้าห้องโถงชั้นล่าง ทอดพระเนตรการแสดงของเด็กในความอุปการะของมูลนิธิฯ และเสด็จเข้าห้องทรงงาน ชั้น 2 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้มีอุปการคุณ จำนวน 6 คณะ ได้แก่ (1) หม่อมหลวงสิริณา จิตตาลาน และครอบครัว (2) นางส่องศรี สุคนธชาติ และครอบครัว (3) นางนิภานันท์ ชูพจน์เจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด และคณะ (4) นายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ห้างแว่นท็อปเจริญ และคณะ (5)…

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 331

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นเสด็จขึ้นชั้น 12 และเสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่ พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสรรเสริญ แก่ผู้เสี่ยงอันตราย ช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นอันตราย พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ผู้บริจาคเงิน และผู้บริจาคโลหิต ครบ 100 ครั้ง โอกาสนี้ยังได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินและสิ่งของ โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสมทบกิจการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ได้แก่ สมทบทุนคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สมทบศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สมทบทุนสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง สมทบทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์…

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธานงาน “เดิน-วิ่งการกุศลเทิดพระเกียรติองค์ราชูปถัมภ์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย”

วันที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 06.15 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เดิน-วิ่งการกุศลเทิดพระเกียรติองค์ราชูปถัมภ์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย” ประจำปี 2561 รายได้โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย โอกาสนี้ ได้ประทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ จำนวน 10 ราย และฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดงานฯ จำนวน 3 ชุด จากนั้น ทรงตัดแถบแพรเปิดงานเดิน-วิ่งการกุศลเทิดพระเกียรติองค์ราชูปถัมภ์ฯ และทรงพระดำเนินนำขบวน ตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร อีกทั้งยังทอดพระเนตรการแสดงจำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 รำพัด และชุดที่ 2 เชียร์ลีดเดอร์ และเสด็จกลับ กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฯ ในครั้งนี้ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงเป็นองค์ราชูปถัมภ์ โดยมี บุคลากรการแพทย์ การพยาบาล…

ทรงเปิดงาน “เดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย”

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 05.55 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย” ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และทรงพระดำเนินนำขบวนตามเส้นทางระยะ 3.5 กิโลเมตร ​ ต่อมา เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงจุดเส้นชัยแล้ว นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานกรรมการอำนวยการโครงการเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเหรียญเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน สภากาชาดไทย และเสด็จพระราชดำเนินกลับ โครงการเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 3.5 และ 10 กิโลเมตร…

ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก 2561

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์อุปถัมภ์ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เสด็จไปยังอาคารจัตุรัสจามจุรี ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก 2561 ครั้งที่ 26 ภายใต้แนวคิด “U=U รักษาแล้วไม่เจอเท่ากับไม่แพร่” หลังจากมีพระดำรัสเปิดงานแล้วทรงจุด “เทียนส่องใจ” และประทานโล่รางวัลแก่บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข บุคคลดีเด่นด้านสังคม สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น สถานประกอบการดีเด่น สถาบันการศึกษาดีเด่น ครอบครัวดีเด่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดีเด่น ชมรม/กลุ่มผู้ติดเชื้อดีเด่น และผู้สนับสนุนดีเด่น รวม 22 ราย และประทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ จำนวน 100 ราย ต่อมา ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับ U=U รักษาแล้วไม่เจอเท่ากับไม่แพร่ ความยาวประมาณ 7 นาที หลังจากนั้น ทรงจุดเทียนจากโคมไฟฟ้า ทรงร่วมขับร้องเพลง “อย่ายอมแพ้” และ “คำสัญญา” อีกทั้งยังทอดพระเนตรนิทรรศการ และกิจกรรมภายในงาน…

ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2561

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธี หน้าหอสมุดประชาชน สวนลุมพินี ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2561 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ในโอกาสนี้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2561 กราบบังคมทูลรายงาน พร้อมทั้งเบิกผู้ชนะการประกวดร้านกาชาด และผู้ร่วมประกวดร้าน เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 21 ราย ผู้ชนะการประกวดว่าวไทยโบราณ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 5 ราย กุลบุตร กุลธิดา รองกุลบุตร และรองกุลธิดา เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 4…