ครัวพระราชทานปทุมธานี

พิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดปทุมธานี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ ศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 7-16 กรกฎาคม 2564 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานฯ แห่งที่ 13 นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทานให้แก่ผู้แทนจากอำเภอคลองหลวง  1,077 ชุด อำเภอธัญบุรี 600 ชุด อำเภอลำลูกกา 900 ชุด อำเภอเมืองปทุมธานี 300 ชุด อำเภอสามโคก 100 ชุด…

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จัดตั้งโรงครัวพระราชทานฯ ณ จังหวัดยะลา

  จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรอบนี้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างหนัก โดยเฉพาะจังหวัดยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จึงทำหนังสือนำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อขอพระอนุญาตจัดตั้งโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งทรงอนุญาตและเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานส่งมอบอาหารกล่องที่จัดทำจากโรงครัวพระราชทานฯ ให้แก่ประชาชนใน 2 ชุมชนของ อ.ยะหา และอีก 3 ชุมชนใน อ.กาบัง จ.ยะลา โดย ศอ.บต. ยังได้รับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรเพื่อนำมาประกอบอาหาร ประกอบด้วย ผักสดและเนื้อไก่ รวม 50,930 กิโลกรัม และไข่ไก่ 66,800 ฟอง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย โดย…