ซิโนฟาร์ม เขตดินแดง

ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ณ ลานกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” จากสภากาชาดจีน แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในการเคหะแห่งชาติ ซึ่งมีรายได้น้อยและเป็นกลุ่มเปราะบาง ที่ยังเข้าไม่ถึงการฉีดวัคซีนของหน่วยงานใด  ณ ลานกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร